Completeren van het huidige pensioencontract : De gevolgen voor de waardeverdeling over belanghebbenden

  • Jolien van den Beemt Jolien van den Beemt

Door de crisis is extra duidelijk geworden dat het huidige pensioenstelsel niet meer houdbaar is. Oorzaken hiervan zijn de vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de (toenemende) kwetsbaarheid voor financiële risico’s. Bij het vormen van een nieuw pensioenstelsel dat wel houdbaar is, moeten de sterke punten van het huidige pensioenstelsel behouden blijven en de zwakke punten verbeterd worden. Eén van die zwakke punten is dat het huidige pensioencontract niet compleet is. Pas als een pensioencontract compleet is, kunnen de waarden voor de belanghebbenden berekend worden waarbij rekening gehouden wordt met de toekomstige verwachte opbouw, de toekomstige verwachte premiebetalingen en de toekomstige verwachte aanpassing van de rechten van deelnemers.Het huidige pensioencontract kan op verschillende manieren compleet gemaakt worden. Dit onderzoek bekijkt wat, bij verschillende pensioenfondskarakteristieken, de gevolgen zijn van verschillende manieren van completeren van het huidige pensioencontract voor de waarde van het pensioenfonds en de verdeling van die waarde over de belanghebbenden.De verdeling van de waarde van een pensioenfonds over de belanghebbenden wordt berekend door de kasstromen van de belanghebbenden te genereren met behulp van Monte Carlo simulaties en deze kasstromen vervolgens te verdisconteren met deflators.De manieren van completeren die in dit onderzoek bekeken worden hebben geen effect op de totale waarde van het pensioenfonds. Ze hebben wel effect op de verdeling van die totale waarde over de belanghebbenden van het pensioenfonds. Deze verdeling hangt ook af van de karakteristieken van het pensioenfonds. Alle pensioenfondsen zouden de effecten voor de belanghebbenden van het pensioenfonds bij verschillende manieren van completeren inzichtelijk moeten maken. De methode die in dit onderzoek toegepast is kan hiervoor gebruikt worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners