Wat is een goede default lifecycle?

In elk pensioencontract speelt de vraag hoe het beleggingsbeleid moet worden afgestemd op karakteristieken van het individu, in het bijzonder zijn of haar leeftijd. Deze vraag is b.v. expliciet aan de orde in premieovereenkomsten maar speelt evenzeer een rol bij het bepalen van beleggingsbeleid samen met toeslag- en kortingsbeleid in uitkeringsovereenkomsten. Het betreft hierbij zowel de keuze om te beleggen in zakelijke waarden (“optimale” aandelenexposure) als het omgaan met het renterisico (“optimale” reële / nominale renteexposures) door middel van obligatiebeleggingen. Meestal ligt de nadruk op leeftijdsonderscheid en (ook internationaal) is het gebruikelijk voor jongere deelnemers relatief meer in zakelijke waarden te beleggen vanwege de aanwezigheid van human capital. In dit topicality project zullen de argumenten voor en tegen in ieder geval een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid nog eens bekeken worden. Eventueel kan aandacht gegeven worden aan andere belangrijke karakteristieken. Tevens zal nagegaan worden tot welke aanbevelingen voor de Nederlandse praktijk de internationale ervaringen en de wetenschappelijke literatuur op dit punt leiden. De welvaartskosten van suboptimale strategieën spelen daarbij ook een belangrijke rol.

Probleemstelling

  • Beschrijf de wetenschappelijke inzichten betreffende life-cycle portefeuillekeuzes voor heterogene agenten met bijzondere aandacht voor het effect van leeftijd.
  • Beschrijf de internationaal gebruikelijke feitelijke strategieën.
  • Maak in alle gevallen expliciet onderscheid tussen aandelen exposure en rente exposure. Besteed hierbij aandacht aan het de relatie met inflatierisico, met name als dit niet direct gehedged kan worden.
  • Wat zijn de consequenties van bovenstaande inzichten voor conversierisico en welke rol spelen verschillen in pensioenrichtleeftijd daarbij?
  • Analyseer de welvaartskosten van suboptimale strategieën, in het bijzonder die van enerzijds een volledige nominale annuitisering bij pensionering en anderzijds het huidige Nederlandse collectieve contract.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners